Tagalog

#

Greg Cruz

#

Maria Brocal

24 hour availability - phone on clock

Handang Tumulong 24 hours

ANGKOP SA PANGANGAILANGAN NG MGA SUKI AT NG MGA NAGTRATRABAHO SA PANGKALUSUGAN

Sa Elements naniniwala kami kung ang kamatayan ay dumating anumang oras, hindi na kailangan mag antay, ng 2 araw upang makausap ang mga nangangasiwa ng Funeraria. Nandito kami handang tumulong upang ang pamilya ay madaling makauwi, kumuha ng mas maikling bakasyon sa trabaho, makapag plano ng mahalagang gawain. 365 araw bawat taon, 24 na oras araw-araw. Ang Element Funeral ay makikipag kita sa inyo sa panahong napakahalaga. Ang kamatayan ay hindi pina plano ngunit ang Element ay handang magbigay ng serbisyo kung ito’y mangyari.

HINDI AALAMIN ANG KAKAYANANG MAGBAYAD. WALANG PATUBO

Kung ang kamatayan ay dumating at hindi ka nakahanda, ang Element Financing Plan ay makakatulong, hindi bubusisiin ang inyong pinag kakautangan, walang interest o pag antala. Maglagak lamang ng 25 porsyentong paunang bayad, makipag kamayan kami sa inyo at bayaran ang kakulangan sa loob ng 6 na buwan. Walang ibang funerariang kumpanya ang nagaalok nito.

Walang sino man ang dapat malagay sa pinansyal na kahirapan habang nagbabayad sa napakaraming gastusin pagkatapos ng ilang oras ng kamatayan. Sa maraming kliente, ang gastusin sa Funeraria ay mabigat. Imbes na pilitin ang pamilya na umutang o magbayad ng mataas na interest sa credit card, ang Elements ay nag aalok ng walang interest at walang hirap na tulong pinansyal.

SERBISYONG PANGKOMUNIDAD/SUPORTANG ETNIKO

Sa Elements, may mga empleyado kaming makakausap ninyo sa inyong wika o lenguahe. Tawagan ninyo kami o bumisita sa aming website para sa iba pang impormasyon para kayo ay masuportahan.

KABAONG PANG LIBING O ATAOL

Ang pagpili ng sementeryo o pagpili ng kabaong ay hindi dapat nakakalito o mahal. Ang aming manggagawa ay eksperto sa presyo at mga dapat gawin sa lahat ng lokal na sementeryo. Nagagalak kaming ialok sa aming kliente ang pinaka maraming uri ng kabaong. Ang aming espesyal na presyo, ekspertong pamamaraan at walang sapilitang pamamaraan ay hindi mapapantayan.

Pag-uuwi ng Bangkay o Paghahatid sa Inyong Tahanan

Ang paghatid ng mahal sa buhay matapos ang kamatayan ay lubhang mahirap na bagay. Ang aming ekspertong tagapagdala ang bahalang gumawa nito o di kaya may mga empleyado kaming sanay sa kalakaran ng pag-uwi ng bangkay saan mang bansa. Kami ang makikipag sangguni at makikipagayos sa internasyonal na destinasyon. Kami ang makikipagayos, magpapadala, magaayos ng eroplano, ang tatanggap na punerarya at maging ang kailangan ng konsulado.

Limang (5) Pangunahing Dahilan Kung Bakit Magplano

 1. Gusto ninyo ng mapayapang emosyon sa paggawa ng desisyon ng inyong pamilya – kung hindi alam ng inyong pamilya ang inyong kahilingan, ang inyong pamilya ay haharap sa mabigat na desisyon sa mahirap na panahon.
 2. Gusto ninyong maging responsable sa sarili ninyong serbisyo sa inyong buhay – kadalasan ang pamilya ay nahihirapan sa pondo sa pagbabayad ng inyong cremation o paglibing. Ang pag lagak ng pondo sa Funeral Trust ay makakatulong sa inyong pamilya sa mga bayarin sa panahon ng iyong kamatayan.
 3. Gusto mo na ang iyong huling kahilingan ay masunod – Maaaring may malinaw kang idea kung anong gusto mong mangyari at dapat itong maipahayag sa iyong plano. Ang paunang-pagpaplano ang syang magiging daan sa maayos na paglilibing sa iyong pagpanaw. Kung ang lahat ay nakaplano na, walang ibang gagawin kundi tawagan ang Elements sa panahon ng kamatayan.
 4. Gusto mong maging aktibo na isaayos ang iyong nais. Ang pag plano ng maaga ay mahalaga upang magkaroon ng kapayapaan sa isip na ang iyong kahilingan ay nasa lugar at ginawa mo ang lahat upang mapagaan ang kabigatan ng iyong mga mahal sa buhay. Planuhing maaga ang iyong paglilibing o cremation gaya ng iyong “will’” o planong pinansyal. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng katiwasayan sa iyong pagpanaw dahil tiyak mo na ang iyong plano ay masusunod ng iyong maiiwanan.
 5. Ang paghahanda ngayon ay makakaiwas sa pagtaas ng presyo. Ibig sabihin
  sa panahon ng kamatayan walang sinuman ang hindi makakaya ang gastusin. Ang pagbabayad mo ngayon sa mga gastusin mo sa hinaharap ay magliligtas sa pagtaas ng halaga ng serbisyo sa iyong paglilibing pag ikaw ay namatay.


what happens to your money

Anong mangyayari sap pera mo?

Ang iyong pera ay protektado at nakalagay sa “trust fund” na aprobado ng Gobyerno. Sa panahon ng kamatayan ang pondo ay mailalabas lamang kung ang serbisyo ay natapos na. Ang pondo ay ibibigay sa Elements. Sakaling ikaw ay lumipat, ang planong pagsasaayos ng Elements ang maglilipat at igagalang ng lahat ng Funeral homes sa buong mundo. Ang iyong paunang plano ay magagamit saan mang punerarya sa buong mundo.

PAANO ang planong pagsasaayos or paunang-pagpaplano kumikilos?

Ang pagplaplano ng maaga ay simpleng pamaraan. Ang consultant ng Elements – planong pagsasaayos ay makikining sa iyo pangangailangan, sasagutin ang iyong mga katanungan at magbibigay ng mga mungkahi. Pagkatapos magawa ang final na plano? Ito ay itatago ng Elements at pweding masuri ng staff ng Elements at ng iyong pamilya 24 oras sa panahon ng iyong kamatayan.

Madali lamang. May mga empleyado ang Elements na puede mong kausapin, at ang pagbabayad ay abot-kaya. Dalawamput-limang dolyar ($25) lamang bawat buwan ay naka-siguro ka na.

Proteksyong Paglalakbay sa Buong Mundo

ISANG BAYAD MAGTATAGAL SA IYONG BUONG BUHAY

Ang di inaasahang kamatayan ay maaaring mangyari anumang oras at kung mangyari ito at malayo sa iyong tahanan, ang pag sasaayos nito ay lubhang napaka mahal at nakakalito. I kumpara ang aming “travel insurance”sa iba.

PROTEKSYONG PAGLALAK BAY SA BUONG MUNDO

 • Buong pagseseguro – kahit may taglay na karamdaman
 • Isang bayad, naka seguro ka sa buong buhay mo saan ka man maglakbay
 • Legal na pangangailangan at mga dokumento ay pangangalagaan ng Elements gaya ng konsular
 • Ang Elements ang magaasikaso ng mga detalye ukol sa funerarya.
 • Walang babayaran ang iyong pamilya
 • Ang gastos ng pinakamalapit na pamilya sa pagtungo sa kinamatayan ng nakasiguro ay kasama.
 • Walang limit ng gastos
 • Maki pagusap o makipag-ugnayan sa tagapangasiwa ng funerarya, isang tawag 24 oras kada araw

TRADISYUNAL NA SIGURO SA PAGLALAKBAY

 • Hindi pinahintulutan ang sinumang may kalagayan pang kalusugan o may taglay na karamdaman
 • Maraming binabayaran – dapat kinakailangan mong mag-pasiguro sa bawat biyahe.
 • Legal na papeles at mga dokumento ay gagawin ng pamilya gaya ng konsulado.
 • Ikaw ang maghahanap at magsasaayos ng mga pangangailangan sa ibang lugar ng punerarya
 • Ang pamilya ang magbabayad muna saka nalang ibabalik pag naaprobahan na
 • Gastos byaheng pinakamalapit na kamag anak maaring kasama
 • Pinakamataas na halaga ay di dapat lumampas ng $3,000 baka hindi kasya o sapat
 • Makipagusap sa hindi eksperyensyado or walang karanasang kinatawan ng kumpanya at ikaw ang magtatawag sa lahat

Ang Gawain SIS (SA IYONG SARILI)

Hayaan ang aming eksperto ang tumulong magplano sa selebrasyon ng iyong buhay. Simpleng hayaan ang aming propesyunal na ahente na malaman, kung saan, kailan ang iyong espesyal na panahon, kung saan gaganapin at gagawin namin ang lahat para sa iyo. Ilabas ang gastos at oras sa paggawa nito sa iyong sarili sa maiksing panahon o magbayad sa isang tradisyonal na punerarya na gawin ito para sa iyo.

Maaaring gusto mo ng matahimik na serbisyo na pang 20 or malakihang pang 500 at may resepsyon. Ang Elements ay may sibil, o pang relihiyon o mga serbisyong maaari mong pagpilian.

HINDI MAKAKASIRA SA KAPALIGIRAN

Ang serbisyo ng Elements ay hindi makasisira sa kapaligiran.

TUNGKOL SA LAMAY

Puedeng gawin ng Elements ang lamay sa inyong tahanan at maari silang mag-saayos ng pagkain sa oras ng lamay na may kasamang tagapagsilbi.

Makipag-ugnayan lamang:

103-8275 92nd Street, Delta, BC, Canada V4G 04
604 946 9961
604 608 3451
mail@elementsplan.com